Dịch vụ kiểm tra giám sát

Kiểm tra tình trạng, lập hồ sơ đánh giá trước khi mua tàu

Kiểm tra, lập báo cáo hư hỏng

Cung cấp nhân lực giám sát kỹ thuật

Cung cấp nhân lực giám sát đóng mới tàu biển